Verwarmd openluchtzwembad in Scherpenzeel

Privacybeleid

Uw privacy is voor Zwembad Scherpenzeel van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website zwembadscherpenzeel.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Zwembad Scherpenzeel en wat wordt er mee gedaan?

Zwembad Scherpenzeel verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van abonnementenhouders, donateurs, sponsoren, vrijwilligers, bestuursleden, begunstigers, giftgevers, en andere geïnteresseerden / deelnemers aan activiteiten. Zwembad Scherpenzeel verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die Zwembad Scherpenzeel verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en pasfoto bij abonnementenhouders)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
 • Gegevens mbt het soort abonnement (zoals gezinsabonnement, abonnement tot 18 jaar of 65+ abonnement)

Zwembad Scherpenzeel verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Deze doeleinden zijn hieronder voor de verschillende doelgroepen benoemd. Voor Zwembad Scherpenzeel is de verwerking van persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden een ‘noodzakelijk gerechtvaardigd belang’.

Abonnementenhouders

Zwembad Scherpenzeel verwerkt uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens, geboortedatum en pasfoto voor:

 • Het aangaan van een abonnement en de daarbij behorende rechten en plichten (bijv. het toegang verlenen tot het zwembad)
 • Het beheren van de abonnementenregistratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Het gericht verzenden van informatie in geval een abonnement is gevonden
 • Het voeren van campagnes en acties voor het zwembad

Donateurs/sponsoren/begunstigers/giftgevers

Zwembad Scherpenzeel verwerkt uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens voor:

 • Het ontvangen van donaties en de daarbij behorende rechten en plichten
 • Het beheren van de donateurs administratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Leden- en fondsenwerving
 • Het gericht verzenden van relevante informatie
 • Het voeren van campagnes en acties voor verkiezingen

Overige geïnteresseerden / deelnemers aan activiteiten (bv zwemvierdaagse)

Bij informatieaanvragen, vragen van geïnteresseerden of deelnemers aan activiteiten verwerkt Zwembad Scherpenzeel alleen persoonsgegevens die voor dat doel noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres voor:

 • Het verzenden van de door u aangevraagde informatie
 • Het beheren van de financiële administratie (bij activiteiten)
 • Het beheren van een activiteiten deelnemers administratie (bij activiteiten)
 • Het kunnen registreren van het aantal deelnemers (aan een activiteit)

Hoe lang bewaart Zwembad Scherpenzeel uw persoonsgegevens?

Zwembad Scherpenzeel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht vijf jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. De persoonsgegevens van de abonnementenhouders die op het abonnement staan, worden jaarlijks -uiterlijk op 31 december van het jaar van uitgifte van het abonnement- verwijderd.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy ten alle tijden respecteren.

Wat doet Zwembad Scherpenzeel met cookies?

Zwembad Scherpenzeel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zwembad Scherpenzeel gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken bij het bestellen bij abonnementen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe gaat Zwembad Scherpenzeel om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Zwembad Scherpenzeel is zich ervan bewust dat zij met aan haar toevertrouwde persoonsgegevens vertrouwelijk dient om te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Zwembad Scherpenzeel of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Zwembad Scherpenzeel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen Zwembad Scherpenzeel worden persoonsgegevens verzameld, beheerd en verwerkt door het bestuur. De medewerker die belast is met de donateursadministratie kan de lidmaatschapsgegevens inzien en wijzigingen aanbrengen. De penningmeester heeft inzage in het betalingsverkeer van donateurs, abonnementenhouders en sponsoren. De webmaster heeft inzage in de gegevens die op het abonnement staan.

Alle bestuursleden en de webmaster zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

De door Zwembad Scherpenzeel bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van het Zwembad Scherpenzeel en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders. Persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke externe dienstaanbieders voor het beheer van (mail-)servers, hosting van de website e.d. Wanneer Zwembad Scherpenzeel persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders (volgens de AVG een Verwerker), hebben Zwembad Scherpenzeel en de verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens (vastgelegd in een verwerkersovereenkomst).

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Zwembad Scherpenzeel verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzet tegen verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens doen per e-mail, zie hiervoor onze contactgegevens op de website.

U dient er rekening mee te houden dat Zwembad Scherpenzeel in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Houd er tevens rekening mee dat Zwembad Scherpenzeel in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van leden, donateurs, begunstigers en andere giftgevers mag verwijderen.

Wijzigingen privacy beleid

Zwembad Scherpenzeel streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Zwembad Scherpenzeel kunt u contact opnemen met het bestuur van Zwembad Scherpenzeel. Onze contactgegevens vindt u onderaan de website.